Områden

De övergripande målen för StandUp for Energy är att minska kostnaderna för produktion av förnybar och hållbar el till konsumenterna, samt utveckla kostnadseffektiva och energisnåla el- och hybrid fordon. Den tekniska utvecklingen måste ha ett helhetsperspektiv som ser hela energisystemet och tar hänsyn till aspekter som miljö, juridik, samhällsstrukturer, ekonomi, konsumenter, mm. Detta helhetsperspektiv ska genomsyra forskningen genom att fokusera på samhällsnyttiga och hållbara lösningar som kan överföras till industri.

-->