Om StandUp for Energy

STandUP for Energy är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Forskningsprogrammet bildades som resultat av regeringens satsning på högkvalitativ forskning inom områden av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv.

En långsiktigt hållbar energiförsörjning är en av de största globala utmaningarna under kommande decennier. Forskningsgrupperna inom STandUP har en gemensam framtidsvision om ett samhälle med tillgång till förnybar, tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till bostäder, handel, transport och industri. Om den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas.

De övergripande målen för STandUP är att minska kostnaderna för storskalig produktion av förnybar och hållbar el till konsumenterna, samt att utveckla kostnadseffektiva och energisnåla hybrid- och elfordon. Den tekniska utvecklingen måste ha ett helhetsperspektiv på energisystem så att miljöaspekter och nya teknologiers samhällspåverkan räknas in. Detta helhetsperspektiv ska genomsyra programmets forsknings- och utvecklingsinsatser genom att fokusera på samhällsnyttiga och hållbara lösningar som enkelt kan överföras till industrin.

STandUP for Energy är ett unikt samarbete genom sin bredd, storlek och styrka. Det samlar ledande forskargrupper för att finna lösningar på några av dagens mest angelägna energiproblem. De globala utmaningarna med klimatförändring och övergång till hållbar energiförsörjning kräver ett nära samarbete mellan universitet och näringsliv.
Tillsammans kan vi uppnå de ambitiösa nationella och globala målen för att minska växthusgaser och öka användningen av förnybar energi för en trygg och hållbar energiförsörjning.

-->