Förnybar elproduktion

En viktig del av StandUP for Energys arbete är att stödja forskning om en elförsörjning som är oberoende av både kärnkraft och fossila energikällor. Under lång tid har Sveriges elproduktion byggt på vatten- och kärnkraft, men framtidens elproduktion kommer att bygga på energi från många olika källor.

 

Biomassadrivna kraftverk – Biomassa är den största förnybara energikällan i Sverige och produktionen kan öka ytterligare. Särskilt intressant är användningen av biomassa i elvärmeverk. Vår forskning fokuserar på utveckling av turbiner anpassade för biomassa samt på att öka verkningsgraden för ångturbiner och småskaliga maskiner med katalytisk förbränning.

Marin strömkraft
– Utvinning av elenergi ur strömmande vatten är en hittills outnyttjad förnybar energikälla. Ett experimentellt kraftverk som är under uppbyggnad ska möjliggöra verifieringen av våra teoretiska modeller inom vertikalaxlad teknologi. I vår forskning ingår design av vertikalaxlade turbiner som kan utvinna elenergi ur långsamt strömmande vatten. Kraftverkens långsamma rotationshastighet och placeringen under vatten medför låg påverkan på närmiljön.

Solenergiomvandling
– Solenergi kan utvinnas genom omvandling till elektricitet som i solceller, värme för att driva turbiner eller till bränslen som exempelvis vätgas. Vår forskning inriktar sig på utveckling av teknologier och material för att öka solljusets koncentration i värmemaskiner samt på lagring av solenergi. På solcellsområdet är vårt huvudsakliga mål att förbättra energiomvandlingens effektivitet genom att fokusera på nanostrukturforskning. Ett kortsiktigt mål är att utveckla tunnfilmssolceller som kan uppnå en effektivitet på 20 procent.

Vattenkraft – Vattenkraft utgör en av Sveriges viktigaste energikällor. I framtiden kommer vattenkraft i allt större utsträckning att användas för att reglera ojämn elproduktion från andra förnybara energikällor som till exempel vindkraft. Denna situationen innebär nya tekniska utmaningar för vattenkraftverken samt för hanteringen av flodsystemet och elnätet. Vårt arbete inkluderar analys för en uppgradering av befintliga storskaliga vattenturbiner och en optimerad design av småskaliga vattenkraftverk.

Vindkraft
– Effektiv elproduktion i vindparker kräver integrering av olika forsknings- och utvecklingsområden. Vår forskning täcker hela området från design och utveckling av de enskilda komponenterna såsom generatorer, torn, turbiner och ställverk, till kompletta system med vertikalaxlade turbiner. Vi arbetar även med design och optimering av vindparker, anslutning till elnätet samt produktion av modeller för extrema väderförhållanden och kuperad terräng.

Vågkraft
– Systemet som består av en boj kopplad till en linjärgenerator på havsbotten är idag en väletablerad teknologi. Vågenergiparken i Lysekil är kopplad till elnätet och har varit i bruk sedan 2006. Våra huvudmål är att optimera vågkraftverkens energiutvinning från vågorna, elomvandling, anslutning till elnätet, hydrodynamik och miljöpåverkan. Vi fokuserar även på design av storskalig anslutning till elnätet och övervakning av stora vågenergiparker.

-->