Energisystem

Hur samspelar samhälle, infrastruktur för energi och miljö? Hur påverkas omvärlden av vårt uttag av förnybar energi? Energiforskning är inte bara naturvetenskap. Inom StandUP for Energy finns tvärvetenskapliga synsätt som beskriver förhållandet mellan morgondagens energiförsörjning och omvärlden.

 

Systemskifte och systeminteraktion – Effektiva och hållbara energilösningar kräver en förståelse av samspelet mellan samhället, infrastruktursystem och miljön. Konflikter om exempelvis användningen av vattenresurser och flodhantering kommer att uppstå när fler förnybara energikällor introduceras. Energisystem kommer troligtvis att utvecklas olika i olika länder. Förståelse av teknologiska utvecklingsvägar är viktigt för svenska industrier vid etablering i olika länder.

Utvärdering av miljöpåverkan – En stor användning av förnybar energi från biomassa kräver nya verktyg för att begränsa miljöpåverkan från intensiva skördesystem. Idag kommer ungefär 25 procent av Sveriges energitillgångar från biomassa, främst från traditionellt skogsbruk. Beslut om skogens energitillgångar kommer därför att ha stor påverkan på energisystemet. Vårt mål är att utveckla planerings- och beslutssystem som integrerar miljödata och vetenskaplig kunskap om miljökonsekvenser av intensivt skogsbruk. Detta expertsystem utvecklas i samarbete med det svenska skogsbrukets forskningsinstitutet Skogforsk.

-->