Forskning för framtidens energisystem

StandUp for Energy samlar ledande forskargrupper för att finna lösningar på några av dagens mest angelägna energiproblem. De globala utmaningarna med klimatförändring och övergång till hållbar energiförsörjning kräver ett nära samarbete mellan universitetet, näringslivet och samhället.

Forskningsinsatserna omfattar teknik och kunskap som på kort och medellång sikt kan ge en ökning av andelen förnybar elproduktion, anpassning av elnätet till sådan elproduktion samt systemvetenskap. Forskningen omfattar även frågor om hur en kraftigt ökad andel intermittent generering påverkar elnätet och hur transmissions- och distributionsnät kan anpassas till nya förutsättningar. Vattenkraft som reglerresurs ingår. Forskningen behandlar både tekniska och icke-tekniska frågor, t.ex. systemvetenskap om hållbart nyttjande av resurser, systems interaktion med varandra, elmarknaden, lagar och styrmedel samt kosumentbeteende.

Elektriska drivsystem för kommersiellt elbaserade fordon ingår i StandUp:s forskningsportfölj. Området omfattar flera tillämpade discipliner, exempelvis batterier, elmotorteknik, kraftelektronik, styrsystem, samverkan med elnätet och användarperspektiv.

Klicka i vänstermenyn för att läsa om våra pågående projekt inom respektive forskningsområde.

Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 enades alla medlemsstater om en handlingsplan för att trygga en hållbar utveckling i världen: Agenda 2030. Den innehåller 17 mål för en social-, ekonomisk- och miljömässigt hållbar utveckling. Syftet är att leda världen mot en rättvis och hållbar framtid, att utrota hunger och fattigdom, att bekämpa ojämlikheter, att bygga inkluderande samhällen och att trygga vår planets naturresurser. Alla världens länder berörs av Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. Varje stat har ansvar för genomförandet av Agenda 2030 enligt sina behov och förutsättningar, men även samhällets insatser behövs för att uppnå målen.

I Sverige har regeringen valt att fokusera på sex prioriterade områden som anses ha störst potential för genomslag:

  • Kunskap och innovation
  • Hållbara samhällen
  • Jämställdhet
  • Hållbar livsmedelskedja
  • Cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Starkt näringsliv med hållbart företagande

Tillgång till hållbar, säker energi till bostäder, handel, transport och industri är ett krav för ett ekonomiskt välstånd som inte förstör klimatet eller jordens naturresurser. StandUp for Energy:s arbete går i linje med Agenda 2030. Vi producerar kunskap för att lösa några av dagens svåraste utmaningar, samt utbildar unga forskare och ingenjörer som kommer att stå emot framtidens utmaningar. Genom samarbete med industri och samhälle bidrar vi till utveckling av teknik och tjänster för ett mer hållbart samhälle.

-->