Forskning för framtidens energisystem

StandUp for Energy samlar ledande forskargrupper för att finna lösningar på några av dagens mest angelägna energiproblem. De globala utmaningarna med klimatförändring och övergång till hållbar energiförsörjning kräver ett nära samarbete mellan universitetet, näringslivet och samhället.

Forskningsinsatserna omfattar teknik och kunskap som på kort och medellång sikt kan ge en ökning av andelen förnybar elproduktion, anpassning av elnätet till sådan elproduktion samt systemvetenskap. Forskningen omfattar även frågor om hur en kraftigt ökad andel intermittent generering påverkar elnätet och hur transmissions- och distributionsnät kan anpassas till nya förutsättningar. Vattenkraft som reglerresurs ingår. Forskningen behandlar både tekniska och icke-tekniska frågor, t.ex. systemvetenskap om hållbart nyttjande av resurser, systems interaktion med varandra, elmarknaden, lagar och styrmedel samt kosumentbeteende.

Elektriska drivsystem för kommersiellt elbaserade fordon ingår i StandUp:s forskningsportfölj. Området omfattar flera tillämpade discipliner, exempelvis batterier, elmotorteknik, kraftelektronik, styrsystem, samverkan med elnätet och användarperspektiv.

Klicka i vänstermenyn för att läsa om våra pågående projekt inom respektive forskningsområde.