Anslutning till elnätet

Hur ska elnätet se ut och fungera när energi från många olika nya källor kopplas in? Hur kan småskaliga producenter som hushåll och småföretag med solpaneler eller eget vindkraftverk integreras på elmarknaden? StandUP for Energy söker lösningar på utmaningarna för framtidens elnät.

 

Flexibla överföringsnät – Elproduktion från förnybara källor är ofta ojämn och har varierande kraftflöden. För att garantera elnätets optimala funktion vid anslutning av dessa oreglerbara energikällor krävs en speciell nätdesign samt konstant övervakning av systemet. Vår forskning inriktar sig bland annat på utveckling av nya teknologier för en effektiv och flexibel styrning av kraftsystemet, förbättrade flexibla överföringssystem och kraftomvandlare samt ny design av traditionella komponenter som klarar de nya kraven.

Infrastruktur för konsumentvänliga elkraftssystem – Elleverans har hittills fokuserat på balansen mellan produktion och konsumtion. I framtiden kommer de enskilda konsumenterna troligen att spela en mer aktiv roll på kraftmarknaden, bland annat som små elproducenter med exempelvis lokala vindkraftverk. Även införandet av elfordon kommer troligen att driva utvecklingen i riktning mot ett starkare konsumentinflytande eftersom elfordon kräver laddning och fungerar som anordningar för energilagring. Våra främsta mål är att utveckla driftsäkra distributionsnät som tillåter småskalig elproduktion, centrala laddningsstationer för elfordon samt energilagring. Vi arbetar även med utveckling av metoder för den optimering av kommunikations- och IT infrastruktur som de nya konsumenttjänsterna kräver.

Smart automation och skydd av elnätet – Anslutningen av en stor mängd oreglerbara energikällor, såsom vind- och solenergi, till elnätet kommer att påverka kraftsystemets beteende. Det är önskvärt att kunna använda dessa förnybara energikällor när de levererar som mest, vilket ställer höga krav på nätets tålighet. Dessa nya krav fordrar smarta system för automation och driftsäkerhet.

-->