Utlysningar - Sverige

Här samlas utlysningar inom Sverige

 

______________ 

Stöd för EU-projekt 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

Detta stöder EU-projekt som godkänts men ännu inte har påbörjats. Den totala budgeten är SEK 15 miljoner och stöd uppgår till högst 50 procent av den del av projektets direkta kostnader som inte finansieras av aktuellt EU-program. 

Closing date: 18 Jun 20 

 ______________ 

 

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSPERIOD: Fordonsstrategisk forskning och innovation –  energi och miljö 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

*** Ansökningsperioden för denna utlysning har förlängts från 9 juni till 30 juni 2020. Resterande information är densamma. Dessa medel stöder fordonsrelaterade forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter inom områdena ökad energieffektivitet, drivsystem för förnybara drivmedel, eldrift, lokal och regional miljöpåverkan samt övrig energiteknik med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. *** 

Closing date: 30 Jun 20 

______________ 

 

Risk- och tillförlitlighetsanalys 

Energiforsk 

Detta stöder kunskaps- och kompetensutveckling som bidrar till ett robustare elnät med minskad risk för avbrott och fel. Den totala budgeten är SEK 18 miljoner under fem år. 

Closing date: 30 Jun 20 

______________ 

 

KOMMER SNART: TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

*** Denna utlysning öppnas inom kort. Utlysningen beräknas öppna i april 2020. Nedanstående information kan komma att ändras. Detta program stöder projekt som bidrar till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem. Den totala budgeten är cirka SEK 50 miljoner. *** 

Closing date: 01 Jul 20  (Forecast) 

______________ 

 

KOMMER SNART: Tänk:Om – stipendier för hållbara idéer 

Göteborg Energi  

*** Denna utlysning öppnas inom kort. Utlysningen beräknas öppna under våren 2020. Nedanstående information kan komma att ändras. Dessa stipendier syftar till att stimulera kunskapslyft, informationsspridning och innovativ och hållbar utveckling inom energiområdet. *** 

Closing date: 13 Sep 20  (Forecast) 

 ______________ 

 

Resestipendier 

Theodor Adelswärd Memorial Foundation | Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne 

Dessa stöder studier inom ämnesområdet internationella organ, internationellt samarbete och internationella förhållanden som har särskilt fokus på fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor. Bidrag är värda upp till SEK 100,000. 

Closing date: 15 Sep 20  (Forecast) 

______________ 

 

Viable cities — energipositiva stadsdelar 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

Dessa stöder svenskt deltagande i pilotutlysningen inom det europeiska samarbetet positive energy district för innovationsprojekt och demonstrationsprojekt som kan bidra till klimatomställningen i städer. Den totala budgeten för svenska deltagare är SEK 6 miljoner fördelat mellan två eller tre projekt. 

Closing date: 24 Sep 20 

______________  

 

Resestipendier 

ÅForsk 

Dessa möjliggör resa till konferenser, genomförande av examensarbete utomlands, samt besök vid utländskt universitet. Bidrag är värda högst SEK 30,000. 

Closing date: 30 Sep 20  (Forecast) 

______________ 

 

Stipendier 

Värme & Kraftföreningen 

Detta belönar studenter som genomfört examensarbete inom föreningens verksamhetsområde under höstterminen 2018 eller vårterminen 2019. Upp till två stipendier, värda SEK 20,000 var, finns för utdelning. 

Closing date: 30 Sep 20  (Forecast) 

 

______________ 

 

Stipendium för examensarbete 

Matarvattensektionen 

Detta syftar till att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom kemisk apparatteknik, processteknik, analytisk kemi, oorganisk kemi, elektrokemi och korrosionslära. Stipendiet är värt SEK 20,000 och kan komma att delas mellan flera deltagare. 

Closing date: 01 Oct 20  (Forecast) 

______________ 

 

Anders Walls landsbygdsstipendium 

Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry | Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 

Detta syftar till att uppmuntra enskilda unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. Stipendiet är värt SEK 100,000. 

Closing date: 31 Oct 20  (Forecast) 

______________ 

 

Projekteringsstöd inom Energisteget 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

Detta stöder detaljerade projekteringar av energieffektiviserande åtgärder som identifierats i en energikartläggning. Den totala budgeten uppgår till SEK 125 miljoner under tre år. Bidrag uppgår till 50 procent av den totala projekteringskostnaden. 

Closing date: 31 Oct 20 

______________ 

 

Medel inom batterifondsprogrammet 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

Detta stöder nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring, användning och återvinning av förnybar energi i elsystems- och fordonstillämpningar. Den totala budgeten är cirka SEK 40 miljoner. 

Closing date: 27 Nov 20  (Forecast) 

______________ 

2021

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö 

Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry | Kungliga Skogs– och Lantbruksakademien 

Dessa stöder forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Stipendier uppgår till mellan SEK 85,000 och SEK 100,000. 

Closing date: 10 Jan 21  (Forecast) 

______________ 

 

Stipendier för bättre boendemiljö 

Riksbyggen 

Dessa stöder forskning, utveckling och utbildning för bättre bomiljö inom arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård samt samhälls- och trafikplanering. Minst fem stipendier är tillgängliga och uppgår till SEK 200,000 var. 

Closing date: 31 Jan 21  (Forecast) 

______________ 

 

Regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

Dessa syftar till att undersöka hur arbetet med de regionala analyserna kan läggas upp för fysisk planering av hållbar vindkraft. Den totala budgeten är SEK 1 miljon och bidrag är värda mellan SEK 300,000 och SEK 500,000. 

Closing date: 10 Feb 21  (Forecast) 

______________ 

 

Systeminriktade analyser för hållbara förnybara drivmedel 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

Detta syftar till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel. Den totala budgeten är SEK 15 miljoner. 

Closing date: 19 Feb 21  (Forecast) 

______________ 

 

Forskningsanslag 

ÅForsk 

Dessa stöder forsknings- och utvecklingsprojekt inom infrastruktur, hållbarhet, material, förnybara källor, energi, säkerhet och miljö. 

Closing date: 02 Mar 21  (Forecast) 

______________ 

 

KOMMER SNART: Utveckla framtidens vattenkraft, miljö och system 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

*** Denna utlysning öppnas inom kort. Utlysningen beräknas öppna i december 2020. Nedanstående information kan komma att ändras. Dessa medel syftar till att bidra till utvecklingen av en hållbar svensk vattenkraft, med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet. Anslag uppgår till SEK 4 miljoner per projekt. *** 

Closing date: 05 Mar 21  (Forecast) 

 

______________ 

 

Strategiska innovationsprogrammet smartare elektroniksystem – forsknings- och innovationsprojekt 

Vinnova 

Detta stöder projekt som utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter som ska kunna implementeras i svenska företags framtida produkter, tjänster eller processer. Bidrag uppgår till SEK 4 miljoner och maximalt 50 procent av projektets kostnader. Bidrag till deltagare uppgår till SEK 2.5m per projektpart. 

Closing date: 12 Mar 21  (Forecast) 

______________ 

 

FoU-anslag från J. Gustaf Richert stiftelse 

Sweco 

Dessa syftar till att främja forskning, undervisning och utbildning inom miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden. 

Closing date: 31 Mar 21  (Forecast) 

______________ 

 

Energi- och Miljötekniska Föreningens stipendiepris 

Swedish Society of HVAC Engineers | Energi- och Miljötekniska Föreningen 

Detta uppmärksammar innovativa teknikartiklar inom byggnaders inomhusmiljö, installationsteknik samt energiteknik.  

Closing date: 02 Apr 21  (Forecast) 

______________ 

 

Medel till förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

Dessa stöder ökad nytta av lokal och regional förnyad elproduktion i form av näringslivsutveckling, samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen och kunskapshöjande insatser. Den totala budgeten är cirka SEK 27 miljoner och bidrag uppgår till SEK 2m under tre år. 

Closing date: 03 Apr 21  (Forecast) 

 ______________ 

 

Planeringsbidrag till EU-program 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

Detta stöder planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020, LIFE och Research Fund for Coal and Steel. Bidrag uppgår till maximalt SEK 150,000. 

Closing date: None 

______________ 

 

KOMMER SNART: Medel för samarbetsprojekt med Indien inom smarta elnät 

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten 

*** Denna utlysning öppnas inom kort. Utlysningen beräknas öppna under våren 2020. Nedanstående information kan komma att ändras. Dessa medel stöder näringslivsdrivna bilaterala projekt mellan svenska och indiska aktörer inom området smarta elnät. Den totala budgeten för svenska aktörer är SEK 25 miljoner. *** 

Closing date: Not known 

______________ 

 

KOMMER SNART: Medel för kompetenscentrum

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten

*** Denna utlysning öppnas inom kort. Utlysningen beräknas öppna efter sommaren 2020 och stänga under våren 2021. Nedanstående information kan komma att ändras. Dessa medel stöder etableringen av nätverk mellan akademi och näringsliv i syfte att trygga näringslivets långsiktiga konkurrenskraft och bidra till kunskapsutveckling och kompetensförsörjning hos energisystemets aktörer. ***

Closing date: Not known