Elektrifiering är kärnan i ett hållbart energisystem

 

I samband med övergången till ett mer hållbart energisystem betyder termen ”elektrifiering” vanligtvis något av följande: a) att förse med elektrisk energi, t.ex. en region eller ett samhälle; b) att ersätta en tidigare kraftkälla (t.ex. bensin) med elkraft; eller c) att utrusta för användning med elektrisk kraft, t.ex. ett fordon eller annan maskin. För att systemet ska vara hållbart måste elkraften också genereras hållbart. I Sverige är det politiska målet att producera all framtida elektricitet från förnybara källor, främst från vatten, vind, sol och bioenergi.

Enligt EU-kommissionens klimatstrategi 2050 [1]: ”Den viktigaste enskilda drivkraften för ett avkarboniserat energisystem är den växande rollen för elektricitet både i det slutliga energibehovet och i tillgången på alternativa bränslen, som främst kommer att tillgodoses av förnybara energikällor, och i synnerhet med vind- och solenergi ”.

Detta innebär att vi under de kommande decennierna kommer att se en betydande ökning av förnybar elproduktion och elförsörjning, en kraftig ökning i ersättningen av förbränningsmotorer med elektriska drivenheter samt en kraftig omvandling av många koldioxidintensiva industriella processer.

Elektrifieringen som planeras av Europeiska kommissionen och den svenska regeringen är djupgående och kommer att påverka alla samhällsområden. Övergången kommer inte bara att behöva fler och bättre sätt att skörda el från förnybara källor, fler och bättre elfordon samt renare och effektivare industriella processer. Andra krav inkluderar, (a) en mängd olika lösningar för lagring av förnybar el inom kraft och transport, (b) nationella och europeiska infrastrukturer för att förse elfordon med kraft, helt integrerade med elnätet, (c) en utbyggnad och modernisering av elnätet som hanterar kraft- och kapacitetsfrågor, (d) nya lagar och förordningar, (e) ökad energisäkerhet, (f) utveckling av en helt integrerad och stabil elmarknad, (g) nya miljölagar för att skydda biologiskt liv och mångfald, mark, vatten och luft, (h) stöd och acceptans från allmänheten, samt (i) politisk beslutsamhet. Dessutom måste allt detta uppnås till en rimlig kostnad för samhällen och individer, både i pengar och i struktur- och livsstilsförändringar.

Sveriges näringsminister varnade nyligen för risker i en energiövergång där hastighet föregår kunskap [2]. Med bakgrund av klimatförändringar, resursbegränsningar och miljöbelastning är det absolut nödvändigt att agera snabbt och målmedvetet. Det är dock viktigt att beslut bygger på vetenskapliga fakta, inte på lösa antaganden, goda avsikter eller ideologi. Elektrifiering av samhället kommer att vara ett viktigt bidrag till ett hållbart energisystem, och en framgångsrik övergång beror på utvecklingen av ytterligare nya lösningar baserade på forskning av hög kvalitet. Sverige har de resurser och den kunskap som behövs för att leda denna övergång, genom att förlita sig på utmärkta energiforskningsmiljöer som StandUp for Energy.

 

[1] European Commission (2018): A Clean Planet for all
[2] Second Opinion (2019): Baylan tror på total elektrifiering

-->