Abisko Tests Vertical Axis Wind Turbine from Uppsala University

Abisko tests vertical axis wind turbine from Uppsala University developed to power a neutrino detector. The small robust wind turbine is of the Savonius type and called ’Savant’ (SAVonius for ANTarctica). It was developed at Uppsala University to provide power supply under Arctic (and Antarctic) conditions without emission of any interfering radio noise.

The turbine has been developed since 2016 for the ARIANNA experiment on Antarctica – world-leading physics research where a detector for high-energy cosmic neutrinos is developed, within the strategic research program ”StandUp for Energy”. In the future, Savant is intended to power the ARIANNA detectors during the winter months (during the polar night). Now they are powered by solar cells in the summer. In addition to the climate, ”radio silence” is a challenge, because the spin must not give off the slightest radio noise…

The turbine installed in Abisko is the third generation ’Savant3’ and is identical to the one that has been operating at the Antarctic in Moor’s bay on Ross Ice Shelf over the past year. The idea of ​​testing at Abisko is to test it in an environment that is a bit more demanding in terms of stronger winds combined with increased risk of icing.

 


 

Abisko testar vertikalaxlad vindturbin från Uppsala Universitet utvecklad för att driva en neutrinodetektor under den Antarktiska polarnatten. Den lilla robusta vindturbinen är av Savonius typ och kallad ’Savant’ (SAVonius for ANTarctica). Den är utvecklad vid Uppsala Universitet för att ge kraftförsörjning under arktiska (och antarktiska) förhållande med  obefintligt emission av störande radiobrus.

Turbinen har utvecklas sedan 2016 för ARIANNA experimentet på Antarktis – världsledande fysikforskning där en detektor för högenergetiska kosmiska neutrinos utvecklas, inom det strategiska forskningsprogrammet ”StandUp for Energy”. Savant är i framtiden tänkt att driva ARIANNA detektorerna på vinterhalvåret (under polarnatten). Nu drivs de av solceller på sommarhalvåret. Utöver klimatet så är ”radiotystnad” en utmaning, för snurran får inte ge ifrån sig ett ”knyst” av radiobrus…

Den turbin som installerats i Abisko är trejde generation ’Savant3’ och är identisk med den som har varit i drift vid Antarktis i Moor’s bay på Ross Ice Shelf under det senaste året. Tanken med tester vid Abisko är att pröva den i en miljö som är lite mer krävande vad gäller starkare vindar i kombination med risk för nedisning.